Navigace

Obsah

Dokumenty

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - výňatek

 

I. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

1. Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole 

1.1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

1.2 Dohled nad žáky je činnost, kterou se vedle výchovného působení sleduje vykonávání náležitého dohledu nad nezletilými, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí. (§ 415, § 422 občanského zákoníku).

Dohled nad žáky se koná před zahájením vyučování, o přestávkách mezi dvěma vyučovacími hodinami, v zařízeních školního stravování, při přesunech mezi budovami školy, do zařízení školního stravování a školní družiny, při akcích organizovaných školou v rámci výuky i mimo vyučování.

Dohled začíná 20 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem žáků ze školy. Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo po vyučování, zabezpečí jejich dozor.

O způsobu zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumové vyspělosti, dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy pověří dohledem zaměstnance, stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který zaměstnanec dohled koná.

Dohled nad žáky může kromě pedagogického pracovníka vykonávat i jiná osoba v pracovněprávním vztahu ke škole, pokud to s ní bylo dohodnuto.

Při výkonu pedagogického dohledu je kromě hledisek výchovných, týkajících se vhodného chování žáků ve školním prostředí i na veřejnosti, sledováno též zajištění náležitého dohledu nad nezletilými dětmi a žáky, který jsou povinny v zájmu prevence škod, včetně škod na zdraví vykonávat i školy.

Při dohledu nad žáky dohlížející nestojí na místě, ale prochází, nahlíží do tříd, nebaví se se zákonnými zástupci ani jinými osobami. 


III. Postup školy při výskytu infekčního onemocnění 

  1. Vyučující nahlásí výskyt infekčního onemocnění řediteli školy. 
  2. Vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. 
  3. Žák bude oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekčního onemocnění. Dohled nad žákem provede nepedagogický pracovník do příchodu zákonného zástupce. 


IV. Postup školy při výskytu pedikulózy (veš dětská)

  1. Zjištění vyučujícím (Vyučující sám nemůže žákům hlavy plošně kontrolovat, aby pedikulózu nerozšířil). 
  2. Vyučující neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. 
  3. Žák bude oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření. Dohled nad žákem provede nepedagogický pracovník do příchodu zákonného zástupce. 
  4. V případě žáků. které zákonní zástupci posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.