Navigace

Obsah

ŠJ - vnitřní řád ,Organizační řád školní jídelny - výňatek

 

I. Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. 
II. Společná ustanovení 

Tento organizační řád a provozní řád (dále jen řád) platí pro všechny pracovníky školního stravování. 

Řád zahrnuje podrobnější zásady vedení a činnosti zařízení školního stravování.

 • Řád stanovuje přesnou charakteristiku a pracovní náplně jednotlivých pracovníků zařízení. Dále jsou vymezeny stupně nadřízenosti a podřízenosti v rámci vlastního zařízení a ve vztahu k vedení školy. Rozpracovaná je i zastupitelnost jednotlivých profesí.
 • Řád rozpracovává problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Řád stanovuje pravidla přípravy a sestavování jídelníčku.
 • V tomto řádu jsou uvedena práva a povinnosti strávníků.

Řád uvádí i zásady vedení základní dokumentace. 

Hlavní činností zařízení je zabezpečení společného stravování žáků a pracovníků školy. 

Školní stravování se řídí především vyhláškou č. 107/05, o školním stravování. Dále se pracovníci řídí hygienickými předpisy, a to vyhláškou č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 274/2003, o ochraně veřejného zdraví. 
V. Pracovníci 

Vedoucí školní jídelny

 • Je nepedagogická pracovnice školy, která řídí školní stravování.
 • Odpovídá za provoz, plynulý chod a své podřízené řediteli školy.
 • Je pověřená ředitelem školy, který své pověření může zrušit.
 • Má hmotnou zodpovědnost za celé stravování.
 • Řídí se pracovní náplní a využívá pracovní doby.
 • Vydává základní potraviny podléhající zkáze.
 • Vykonává kontrolní činnost na úseku stravování. 


Hlavní kuchařka 

Řídí se pracovní náplní a využívá pracovní doby.

Odpovídá za provoz kuchyně.

Je přímo odpovědná vedoucí školního stravování.

Provádí normování.

Dává pokyny kuchařce a pomocné kuchařce. 


Kuchařka MŠ 

 • Řídí se pracovní náplní a využívá pracovní doby.
 • Odpovídá za provoz výdejny v MŠ.
 • Je přímo odpovědná vedoucí školní jídelny.
 • Spolupracuje s hlavní kuchařkou.
 • Používá normování platné pro MŠ a dospělé strávníky (normování bude odpovídat skutečnému dennímu počtu strávníků).
 • Denně vyzvedává základní suroviny pro přípravu svačin a přesnídávek u vedoucí školní jídelny.
 • Provádí kontrolu záručních lhůt u potravin. 


Pomocná kuchařka 

 • Řídí se pracovní náplní a využívá pracovní doby.
 • Řídí se pokyny hlavní kuchařky.
 • Pracovně zabezpečuje především hrubou přípravu jídel, veškeré sanitární práce v zařízení školního stravování.


VI. Zastupitelnost 

 • Zástupy zajišťuje vedoucí školní jídelny.
 • V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny – hlavní kuchařka
 • V případě nepřítomnosti hlavní kuchařky 
  • a) při krátkodobé nepřítomnosti – vedoucí školní jídelny 
  • b) při dlouhodobé nepřítomnosti – kuchařka z MŠ 
  • c) při dlouhodobé nepřítomnosti i kuchařky z MŠ – odborný zástup
 • V nepřítomnosti kuchařky MŠ 
  • a) při krátkodobé nepřítomnosti (do 3 dnů) 
   • - děti z MŠ se budou stravovat v jídelně ZŠ (obědy) 
   • - svačiny a přesnídávky zajistí kuchařky ZŠ 
  • b) při dlouhodobé nepřítomnosti – odborný zástup
 • V nepřítomnosti pomocné kuchařky: 
  • a) při krátkodobé nepřítomnosti – hl. kuchařka a vedoucí ŠJ 
  • b) při dlouhodobé nepřítomnosti – zástup 

Předávání a přejímání funkcí bude provedeno ústním sdělením, nová závažná a důležitá nařízení písemnou formou. Důležité organizační změny na útvaru školního stravování bude provádět pouze statutární orgán – ředitel školy.