Navigace

Obsah

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis do školy by měl být pro Vás a pro Vaše dítě příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat. Ťěší nás, že tento školní rok Vás můžeme u nás ve škole osobně přivítat i s Vaším dítětem

 

18. dubna 2024  mezi 10 - 16 h. 

Je potřeba se předem domluvit na určitou hodinu
(buď v MŠ Dolní Hbity, popř. tel. 318 697 180)

 

Předpokládaný termín zveřejnění rozhodnutí o přijetí bude do 18. 5. 2024. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě, proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolat. Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen na vývěsce před vchodem do školy a na webových stránkách školy.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

K ZÁPISU SI PŘINESTE:

  • rodný list dítěte

  • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce

  • případně vytisknutou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 

ke stažení v .doc zde Typ:         ke stažení v .pdf zde  Typ: PDF dokument, Velikost: 217.21 kB

 

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části

  • Formální část – zákonný zástupce dítěte podá vyplněnou žádost o přijetí, případně žádost může být vyplněna ve škole v době konání zápisů. Bude provedena kontrola správnosti vyplněných údajů (dle rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce).
  • Poté s Vaším souhlasem  proběhne motivační část – rozhovor s dítětem (nejvýše 20 minut) Vaše dítě ukáže paní učitelce, co všechno umí,
  • Nejedná se o žádné přijímací zkoušky! Dítě nijak nestresujte!  Je zbytečné, aby se bálo, že něco pokazí.
  • Zákonný zástupce dítěte může být přítomen i motivační části zápisu

 

Deset dobrých rad jak připravit dítě k nástupu do školy. 

Desatero pro rodiče

 

 

INFORMACE K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče, pokud budete v době zápisu žádat o odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, bude vhodné, abyste již k zápisu donesli  posudky odborného lékaře a pedagogicko-psychologické poradny (viz níže citace zákona). Vyšetření dítěte si prosím objednejte neprodleně, neboť poradny mají dlouhé objednací doby. Ředitel školy nemůže bez dodaných posudků  rozhodnout o odkladu.

Žádost o odklad ke stažení  .doc zde                ke stažení .pdf    zde

 

Pokud nebudete mít rozhodnutí o odkladu, tak Vám Vaše dítě  nepřijmou do mateřské školy a  ani jej nemůžete zapsat do přípravné třídy.

 

INFORMACE K PŘIJETÍ NEŠESTILETÉHO DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

kritéria pro přijímání do 1. třídy