Navigace

Obsah

Dokumenty

Hodnocení žáků (příloha školního řádu) výňatek

 

Hodnocení žáka vychází ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na základě „dotazníku“ rodiče i samotní žáci upřednostňují klasifikace jako formu hodnocení vyjádřenou kvantitativně hodnotícím stupněm (známkou). Tu však doplňuje průběžné dílčí hodnocení slovní (učitel X žák, žák X žák). Cíl hodnocení:

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu,tj. co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou 

A. Zásady

  • Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující.
  • Nehodnotí se osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém.
  • Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesrovnáváme žáka se spolužáky, nerozdělujeme je na úspěšné a neúspěšné). 


B. Základní pravidla hodnocení žáka základní školy klasifikací

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
a) srozumitelné, 
b) jednoznačné, 
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 
d) věcné, 
e) všestranné.

Hodnocení vychází z posouzení míry očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP .

Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné (př. předložení čtvrtletních prací, laboratorních. prací aj.).