Navigace

Obsah

Vnitřní řád školní družiny - výňatek

 

IV. Přihlašování a odhlašování žáků

Způsob přihlašování žáků do ŠD:

  • zápisní lístek - předává se hlavní vychovatelce na začátku školního roku (součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny).


Způsob odhlašování ze ŠD: 

  • na základě písemné žádosti zákonných zástupců, předává se hlavní vychovatelce. 

 

Dočasné umístění žáků do ŠD: 

  • pokud zákonní zástupci žádají o mimořádné umístění dítěte do ŠD (jedná se o neplánovanou přerušenou výuku, mimoškolní akce aj.), je potřeba zaslat písemnou žádost s uvedením data a doby pobytu ve ŠD. 

 


V. Podmínky docházky

Zápisní lístek – vyznačení dne a doby, po kterou bude žák ve ŠD. 

Vyzvedávání žáků – dítě odchází samo, se sourozencem, s jinou osobou (uvést čas, osobu, která vyzvedává, a telefonické spojení). 

Pokud žák navštěvuje zájmový kroužek v době ŠD, je nutné písemné oznámení rodičů hl. vychovatelce. 

Mimořádné uvolnění žáků z odpolední činnosti v ŠD - na písemné požádání,  od této doby přebírá zákonný zástupce žáka za něho zodpovědnost. Nelze telefonicky.

 

Přechod žáků 

a) z budovy školy do budovy ŠD - zajišťují do 11.45 hod. vychovatelky a po této době žáci odcházejí do ŠD samostatně (v případě doučování žáků nebo třídní akci předá žáka vychovatelce vyučující) 

b) do učebny ŠD v budově školy žáci odcházejí samostatně.

 

Vyloučení žáka 

Ředitel vyloučí žáka ze ŠD pokud: 

a) významným projevem porušil kázeň a pořádek, 
b) ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 
c) dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, 
d) z jiných zvláště závažných důvodů.

 

VI. Nevyzvednutí žáka 

Pokud si rodiče nemohou vyzvednout dítě do konce stanovené provozní doby:
nutno oznámit telefonem, kdy bude dítě vyzvednuto a kým (č.tel. 318 697 113 nebo mob. tel 607 890 068.)

Vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce a osoby uvedené na přihlášce žáka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný,

 

předáváme žáka na odbor sociální péče při Městském úřadu Příbram – péče o dítě.

Kontakt: do skončení pracovní doby (do 17.00 hod.) tel. 318 402 232.

Po pracovní době (pohotovost) tel. 734 366 198.