Navigace

Obsah

Odklad povinné školní docházky

 

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. upravuje také ustanovení § 37 Odklad povinné školní docházky (http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace).

Původní znění v odst. (1) „…ředitel odloží začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře“ se mění a k žádosti zákonného zástupce jsou nyní nutná obě doporučení současně, tzn. posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V této souvislosti ještě upozorňujeme na změnu § 123. V odstavci (2) je nyní nově ustanoveno, že „Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením“.

Podle výkladu MŠMT ze dne 12.01.2012 nemá uvedené ustanovení retroaktivní účinky a docházka dětí do posledního ročníku MŠ před nabytím účinnosti novely se do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ tedy nezapočítává. To znamená, že období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání začíná až dnem 1. ledna 2012. Pak dítě,které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2012/2013 bude mít povolený odklad povinné školní docházky, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31. prosince 2012. Počínaje 1. lednem 2013 tedy bude zákonný zástupce povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy.

Dle § 123 odst. (4) stanoví výši úplaty právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy nebo školského zařízení.