Navigace

Obsah

Vzdělávací program základní školy

 

Škola poznání:

 • Chceme žákům poskytovat výuku včetně cizích jazyků.
 • Učíme žáky orientovat se v různých vědomostních oblastech.
 • Využíváme ve výuce moderní formy vyučování,kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné spolupráci, sounáležitosti a respektu.
 • Povedeme žáky k přípravě na praktický život se zaměřením na získávání praktických dovedností a estetického cítění v rámci školních předmětů, projektů a mimoškolních aktivit.
 • Vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, k vyhledávání různorodých informací a jejich uplatnění v praktickém životě.
 • Nabízíme žákům možnost aktivně se účastnit vědomostních, recitačních, konverzačních, sportovních a společenských akcí nejen v rámci školy.
 • Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel – nejen školního řádu, ale i společenského a tolerantního chování v každodenním životě.
 • Věnujeme stejnou péči nejen dětem nadaným, ale i těm, které mají ve zvládnutí učiva obtíže.

 

Škola přátelství:

 • Respektujeme žáka jako osobnost.
 • Vytváříme prostředí, které chrání a podporuje nejen slabší žáky a přihlíží k jejich individuálním potřebám, ale zároveň stimulujeme rozvoj nadaných žáků.
 • Učíme žáky vzájemné toleranci a ohleduplnosti.
 • Podporujeme a rozvíjíme přátelskou atmosféru.
 • Upevňujeme mezilidské vztahy (věkově rozdílní žáci, žáci jiných národností, škola – rodina ).
 • Předcházíme negativním projevům chování žáků a řešíme je.
 • Vytváříme podmínky pro zdravý rozvoj dětí .