Obsah

Výchovný poradce

Výchovný poradce:

Mgr. Strnadová Pavlína

Konzultační hodiny: úterý 12:30 - 13:00

/možno i jiný den po předchozí domluvě/

E-mail: pstrnadova@zsdolnihbity.cz

 

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská činnost při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků

  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti 

   • ve spolupráci s třídním učitelem, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků

   • ve spolupráci s třídním učitelem, zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Příbrami, zajišťování setkání vycházejících žáků a jejich zákonných zástupců se zástupci středních škol

   • poskytuje individuální konzultace, průběžné předávání informací a materiálů, které zasílají jednotlivé střední školy, SOŠ a SOU

   • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC)

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost.

 • Pomoc při zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní, průběžné) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti:
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských poradenských zařízeních v našem regionu a o možnostech využívání jejich služeb žákům  a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Vyhláška č.72/2015 Sb., MŠMT ve znění vyhlášky 197/2016 Sb.