Navigace

Obsah

Aktuální hygienická pravidla ve škole

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY:

 • Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Žáci budou po dobu pobytu ve škole dodržovat zásady osobní a respirační hygieny (dezinfikovat si ruce, kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce apod.)

 • Zakazuje se vstup do školy jakékoliv osobě s příznaky infekčního onemocnění.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, ve školní jídelně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou či si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 • Je nutné provádět intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – vysoušeči rukou či jednorázovými ručníky.

 • Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest:

  • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem

  • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby s poruchou autistického spektra a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.