Navigace

Obsah

Aktuální hygienická pravidla ve škole

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy.0


• Pro oba stupně základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben.
• 

Na každý den je potřeba mít alespoň 3 roušky (+ igelitové sáčky)

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Až do odvolání je zrušen prodej svačin o velké přestávce a rovněž je zrušen pitný režim.