Navigace

Obsah

Aktuální hygienická pravidla ve škole


Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

  •  respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující        minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

 

  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek napňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

 

Krizovým opatřením je omezen vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Za nezbytně nutný případ pokládáme například plnění smluvních závazků školy (např. pronájem tělocvičny), vstup zástupců ČŠI nebo žáků a jejich zákonných zástupců v případě poskytování služeb školským poradenským zařízením.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). Organizaci vstupu třetích osob zajišťuje ředitel školy nebo školského zařízení s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.

 

 

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

 

Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 

Až do odvolání je zrušen prodej svačin o velké přestávce a rovněž je zrušen pitný režim.