Navigace

Obsah

Aktuální hygienická pravidla ve škole

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Na základě doporučení MŠMT je od 1. 9. 2020 zakázán vstup do budovy školy všem osobám, které se přímo neúčastní výuky nebo provozu školy.0

Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).


• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).


• Pracovníci škol a školských zařízení nemusí ochranu dýchacích cest nosit ani v případě, kdy vykonávají práci na jednom místě – typicky v kabinetu, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, (viz část I., bod 2, písm. p) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

Na každý den je potřeba mít alespoň 2 roušky (+ igelitové sáčky)

Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Až do odvolání je zrušen prodej svačin o velké přestávce a rovněž je zrušen pitný režim.