Navigace

Obsah

Znevýhodnění žáci

 
Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
 • Vyšetření v PPP.
 • Individuální přístup
 • Individuální plán
 • Výuka v malých skupinách – TIP
 • Posilování sebevědomí
 • Konkrétní způsoby reedukace ( pomůcky, které se budou užívat pro snadnější pochopení učiva)
 • Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu poruchy
 • Úzká spolupráce se zákonnými zástupci
 • Vzájemná spolupráce učitelů
 • Tolerujeme vlastní tempo

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s mentálním postižením)

 

žáci se zdravotním postižením žáci se sociálním znevýhodněním
 • Integrace žáka
 • Vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
 • Použití učebnic pro zdr. postiž.
 • Názorné a specifické pomůcky
 • Rozvrh přizpůsobený výuce žáků ( řečová výchova v českém jazyce, TIP, aj.)
 • Časté změny činností
 • Nabídka slovního hodnocení
 • Spolupráce s PPP Příbram
 • Menší počet žáků ve třídě
 • Individuální péče – výuka českého jazyka v přípravných hodinách
 • Individuální vzdělávací plán,vyhovující potřebám těchto žáků
 • Odpovídající metody práce
 • Specifické učebnice
 • Přizpůsobení tempa, podpora úspěšnosti těchto žáků
 • Seznámení se
 • Úzká spolupráce všech pedagogů
 • Úzká spolupráce s rodinou
 • Spolupráce s odbornými pracovišti
 • Neustálá motivace k udržení zájmu žáka, častá pochvala (i za malé dílčí úspěchy)
 • DVVP
 • pedagogického sboru s jinou národností,jejich kulturou aj.
 • Spolupráce v pedagogickém týmu, se sociálním pracovníkem a kolegy s jiných škol
 • DVPP 
 • Specifická péče, spolupráce s rodinou
žáci se zdravotním  znevýhodněním
 • individuální docházka,
 • individuální plán
 • osobní konzultace v bydlišti
 • prodloužení klasif. období

 

Vzdělání žáků nadaných
 • Budeme  reagovat na specifické vzdělávací potřeby, budeme vycházet z míry nadání a orientace žáků.
 • Individuální přístup během vyučování.
 • Účast v soutěžích a olympiádách (např. Klokánek, Olympiáda – vědomostní a jazykové).
 • Práce s odbornou literaturou, encyklopediemi.
 • Řešení problémových úloh – hledat různé způsoby zpracování.
 • Spolupracovat na projektech školy.
 • Usměrňovat role těchto žáků ve skupině ( na škodu je přílišná aktivita i pasivita).
 • Možnost prezentace žákovských prací v médiích ( školní časopis, internetové stránky, regionální tisk).
 • Spolupráce s rodiči a jejich získání pro podporu talentu v daných domácích podmínkách.