Navigace

Obsah

Využívání inovačních metod v oblasti ICT při výuce

 

eu

Využívání inovačních metod v oblasti ICT při výuce

Jedná se o první z projektů naší školy, který byl financován z Evropského sociálního fondu. Tento projekt zásadním způsobem nastartoval inovativní formy výuky a technickým vybavením se přiblížil ke standardnímu vybavení městských základních škol. Na projektu se podíleli všichni pedagogové naší školy. Projekt byl řízen paní ředitelkou Mgr. Vlastou Peckovou a projektovou manažerkou školy Ing. Markétou Samcovou.

 

 • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
   
 • Číslo projektu:CZ.1.07/1.1.06/01.0041
 • Název projektu: „Využívání inovačních metod v oblasti ICT při výuce“
 • Výše poskytnuté dotace: 611 944,29 Kč
 • Partneři projektu: ZŠ a MŠ Jesenice u Sedlčan, ZŠ a MŠ Suchodol, okres Příbram, ZŠ Kosova Hora, okres Příbram
 • Doba realizace: 1.12.2008 – 1.6.2011
 • Poskytovatel dotace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor Evropské integrace 

 

Stručný obsah projektu:

 • Tento projekt reagoval na omezené možnosti žáků naší základní školy ve využívání počítačové techniky, internetu, nových výukových softwarů. Hlavním cílem projektu byl rozvoj a zkvalitnění klíčových dovedností žáků naší základní školy v oblasti informačních technologií. Dalším cílem projektu bylo úspěšné zavedení moderní metody vyučování – interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry. Podpůrným cílem projektu bylo partnerství s vybranými základními školami v regionu v oblasti sdílení zkušeností ve využívání informačních technologií ve výuce, předávání zkušeností a znalostí, které vyplývají z realizace projektu a v neposlední řadě aktivní účast žáků jednotlivých základních škol, kteří se budou účastnit soutěží v oblasti ICT.

 

Aktivity projektu:

 • 1. Odborná školení pro pedagogy naší a partnerských základních škol 
 • 2. Nákup odborného vybavení 
  • – 2x interaktivní tabule 
  • – 2x dataprojektor 
  • – 2x vizualizér 
 • 3. Zpracování pracovních listů pedagogy naší základní školy, které budou následně využívány v hodinách výuky. Pracovní listy budou obsahovat získané poznatky v oblasti ICT, práce s moderními výukovými prostředky – interaktivní tabule, vizualizéry, dataprojektory s ohledem na specifika předmětů a mezipředmětových vazeb. 
 • 4. Školní soutěže žáků ve využívání informačních technologií, internetu, výukových programů, atd. 
 • 5. Závěrečná konference – dvoudenní konference zaměřená na výměnu zkušeností mezi naší základní školou a partnerskými školami, meziškolní soutěže nejlepších žáků, atd. 

Výstupy, přínosy projektu:

 • 1. Proškolení pedagogové naší a partnerských škol v oblasti informačních technologií – práce s internetem, práce s programy MS Office, práce s grafickými programy, práce s digitální fotografií, tvorba www stránek, práce s dataprojektorem, vizualizérem, interaktivní tabulí, využívání výukových programů. 
 • 2. Nákup odborného vybavení – činí výuku moderní, pestrou, atraktivní. A naplňuje jedno z poselství J.A.Komenského – „Škola Hrou“. 
 • 3. Nové výukové metody za podpory nejmodernější odborné techniky, které budou denně využívat žáci naší školy, zprostředkovaně i žáci partnerských škol. Pestrá, zajímavá výuka za podpory informačních technologií povede ke zvyšování klíčových dovedností žáků a jejich následnému velmi dobrému uplatnění v budoucím životě. A to jak studijním tak profesním. 
 • 4. Partnerství s vybranými základními školami vede ke sdílení zkušeností, výměně a vzájemnému obohacení. 
 • 5. Soutěže žáků v oblasti používání informačních technologií, tvorba vlastních webových stránek projekt opět vede k zvyšování atraktivity výuky na naší základní škole. 
   

 

Soutěž na PC mezi partnerskými školami v rámci projektu ,,Využívání inovačních metod ICT při výuce“

Dne 10. 2. 2011 se v naší škole konala soutěž z informatiky v rámci projektu „Využívání inovačních metod ICT při výuce“. Sjeli se k nám zástupci z dalších dvou škol, ze ZŠ a MŠ Jesenice a ZŠ Kosova Hora.

Ráno jsme se sešli v učebně vedle ředitelny, kde jsme se seznámili s naším programem. Poté jsme se odebrali do počítačové učebny, kde jsme každý zaujali své místo a začali v Powerpointu vypracovávat zadané téma. Já osobně jsem si vybral téma „Globální oteplování“. Další témata byla například -„ Zdravá výživa“ , „ Evropská unie“ , „ Olympiáda“ aj. Převažovala první dvě témata. Celkově jsme na vypracování měli asi dvě a půl hodiny. Po dvou hodinách jsme měli přestávku a poté jsme měli půl hodiny na dokončení práce. Jakmile všichni odeslali své práce, přesunuli jsme se zpět do učebny, kde mohla začít prezentace našich prací na interaktivní tabuli. Po skončení všech zajímavých prezentací se paní učitelky, které zasedly do poroty, rozhodovaly o tom, kdo nejlépe zvládl zadanou práci. K obědu byl kuřecí řízek s bramborovou kaší. Všichni si velice pochutnali. Po obědě byly vyhlášeny výsledky.

Žáci umístění na prvních třech místech pojedou za odměnu na výjezdní konferenci učitelů, kde budou prezentovat výsledky své práce před kolektivem pedagogů.

Poté jsme se všichni rozloučili a odebrali se domů.

Václav Kofroň

 

Dne 17. 2. 2011 proběhla soutěž na PC pro 1. stupeň v rámci projektu „Využívání inovačních metod ICT při výuce“. Setkali jsme se s kamarády ze škol ZŠ a MŠ Suchodol, ZŠ Kosova Hora a ZŠ a MŠ Jesenice. V učebně nám byl sdělen rozvrh a plán našich prací. Každý si vylosoval kartičku s číslem daného počítače a dostali jsme pravidla soutěže.

Potom jsme se přemístili do učebny PC, kde jsme měli v programu Office Word vytvořit plakát nebo pozvánku na téma „Maškarní bál“. Po dlouhé práci jsme byli odměněni dobrou svačinou. Když jsme dodělali své práce a poslali je e-mailem paní ředitelce, začala prezentace v interaktivní učebně před porotou. V porotě zasedly paní ředitelky z partnerských škol. Než se vyhlásily výsledky, žákyně 9. ročníku si pro nás připravily prima soutěže. Vyhlášením vítězů byla soutěž ukončena a tři nejlepší pojedou do Bechyně, kde budou prezentovat své práce před učitelským sborem.

Michaela Pilíková